Prezantimi

b

Bashkëpunimi mes akterëve të ndryshëm në ofrimin e shërbimeve

b

Handicap_Kosova_Presentation_2019

b

Hyrje në EASPD, Dr. Vasilka Dimoska, Drejtoreshë e Poroka and EASPD Anëtare e Bordit

b

Linjat buxhetore të BE-së dhe tjera mundësi financimi për Ofruesit e Shërbimeve fokus Kosovë - Adriana Popa, Zyrtare e Anëtarësimit, EASPD

b

Parents-Association-Support-Me-ALB-participants

b

Puna e Qendrës Republika për Mbështetjen e Personave me Aftësi të Kufizuar Intelektuale - PORAKA, Maqedonia e Veriut, Vlado Krstovksi, Menaxher

b

Sigurimi i Shërbimeve për Personat me Sindromin Down në Kosovë,Down Syndrome Kosova, Sebahate Hajdini Beqiri, Drejtoreshë Ekzekutive

b

Trendet europiane në ofrimin e shërbimeve për PAK

b

Web Portali dhe App per smartphone informativ per AK, Zorica Jovanović and Srdjan Raftovski, COD Kosovo

Web faqja e Forumit është përpiluar dhe mirëmbajtur me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e faqes së internetit është përgjegjësi ekskluzive e COD Kosovo dhe nuk përfaqëson domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Evropian dhe Qeverisë Suedeze.