18 prill 2019

08.30 – 09.30 Arritja e pjesëmarrësve dhe kafeja / çaji mirëpritës
09.30 – 10.00 Hyrje – MirëseardhjeSkender REÇICA, Ministër i Punës dhe Mirëqenies Sociale,
Libor Chlad, Zëvendës Shef i Bashkëpunimit, Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë;
Ahmet Kryeziu, Drejtor Ekzekutiv, Save the Children në Kosovë;
Miranda Jolicoeur, USAID, Zv. Drejtor i Zyrës për Demokraci dhe Qeverisje
Bujar Kadriu, Drejtor, Forumi i Personave me Aftësi të Kufizuara në Kosovë,
Moderator - Zoltán Mihók, COD Kosovo
10.00 – 11.00Vendosja/paraqitja e skenarit

- Të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar në Kosovë:
- Z. Habit Hajredini, Drejtor i Zyrës së Kryeministrit për të Drejtat e Njeriut
- Procesi i akreditimit të profesionistëve dhe ofruesve të shërbimeve në Kosovë: Z. Mentor Morina, Drejtor i Departamentit të Politikave Sociale dhe Familjare
- Trendet evropiane në ofrimin e shërbimeve për personat me aftësi të kufizuara: EASPD, Dr. Fabrizio Fea, nënkryetar
- Nga shtetet fqinje: Puna e Qendrës Republikane për Mbështetjen e Personave me Aftësi të Kufizuara Intelektuale - PORAKA, Maqedoni e Veriut, Vlado Krstovksi, Menaxher.
- Pyetje dhe Përgjigje
11.00 – 11.30 Pushimi i kafesë
11.30 – 12.45 Praktikat e mira në ofrimin e Shërbimit

- Punëtori e servisit të karrocave - Handicap Kosova, Shqipe Hajdini, Presidente;
- "Sigurimi i Shërbimeve për Personat me Sindromin Down në Kosovë" - Down Syndrome Kosova, Sebahate Hajdini Beqiri, Drejtoreshë Ekzekutive;
- Ndihmë dhe mbështetje për fëmijët dhe të rinjtë me aftësi të kufizuara, Shoqata e Prindërve "Podrži me" Mitrovicë, Ivana Rakic, Drejtoreshë Ekzekutive;
- "Sherbime Rehabilitimi me bazë në komunitet" - Handikos, Afrim Maliqi, Drejtor;
- Pyetje dhe Përgjigje
12.45 – 14.00 Pushimi i drekës
14.00 – 14.15 Teknologjia dhe digitalizimi - Qasja inovative në ofrimin e shërbimeve

Portali i Informacionit për Personat me Aftësi të Kufizuar dhe Aplikacionet e Telefonave të Zgjuar - Zorica Jovanoviq dhe Srdjan Raftovski, COD Kosovo
14.15 – 15.15Perspektivat Evropiane, Mundësitë e Rrjetëzimit dhe Financimit

- Hyrje në EASPD, Dr. Vasilka Dimoska, Drejtoreshë e Poraka dhe Anëtare e Bordit të EASPD;
- Bashkëpunimi i akterëve të ndryshëm në fushën e ofrimit të shërbimeve dhe ndërtimin e rrjeteve, Fabrizio Fea, Nënkryetar EASPD;
- Linjat e Buxhetit të BE-së dhe mundësitë tjera financiare që ofrohen për Ofruesit e Shërbimeve me fokus në Kosovë, Adriana Popa, Zyrtare e Anëtarësimit, EASPD.
15.15 – 15.45Diskutim mbi prioritetet për periudhën e ardhshme
15.45 – 16.00 Konkluzione dhe mbyllja

Agjenda e forumit

Web faqja e Forumit është përpiluar dhe mirëmbajtur me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e faqes së internetit është përgjegjësi ekskluzive e COD Kosovo dhe nuk përfaqëson domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Evropian dhe Qeverisë Suedeze.