18 april 2019.g.

08.30 – 09.30Registracija učesnika i dobrodošlica (kafa/čaj)
09.30 – 10.00 Uvod – Dobrodošlica


Skender REÇICA, Ministar, Ministarstvo rada i socijalne zaštite
Libor Chlad, Zamenik Šefa za saradnju, EU kancelarija na Kosovu;
Ahmet Kryeziu, Direktor, Save the Children Kosovo;
Miranda Jolicoeur, Zamenica direktora kancelarija za demokratiju i upravljanje, USAID;
Bujar Kadriu, Predsednik, Forum osoba sa invaliditetom na Kosovu;
Moderator - Zoltán Mihók, COD Kosovo
10.00 – 11.00 Razrada tema za diskusiju

- Prava osoba sa invaliditetom na Kosovu, g. Habit Hajredini, Direktor Kancelarije premijera za ljudska prava
- Proces akreditacije profesionalaca i pružalaca usluga na Kosovu:
g. Mentor Morina, Direktor Odeljenja za socijalnu politiku i porodice
- Evropski trendovi u pružanju usluga za osobe sa invaliditetom:
EASPD, Dr. Fabrizio Fea, Potpresednik
- Iz susedstva: Rad Republičkog centra za podršku osobama sa intelektualnim invaliditetom PORAKA, Severna Makedonija, Vlado Krstovksi, Menadžer.
- Pitanja i odgovori
11.00 – 11.30 Pauza za kafu
11.30 – 12.45 Primeri dobre prakse socijalnih usluga

- Radionica za popravku invalidskih kolica – Hendikep Kosovo, Šćipe Hajdini, Predsednica organizacije;
- Pružanje usluga za osobe sa Daunovim sindromom na Kosovu - Daun Sindrom Kosovo, Šebate Bećiri, Izvršna Direktorica;
- Pomoć i podrška deci i mladima sa poteškoćama u razvoju- Udruženje roditelja ’’Podrži me’’ Mitrovica, Ivana Rakić, Izvršna Direktorica
- Usluge rehabilitacije na nivou zajednice - Hendikos Priština, Afrim Malići, Direktor
- Pitanja i odgovori
12.45 – 14.00 Pauza za ručak
14.00 – 14.15
Tehnologija i digitalizacija – Inovativni pristup u pružanju usluga (servisa) –

Invalidnost INFO veb portal i aplikacije za pametene telefone – Zorica Jovanović i Srđan Raftovski, COD Kosovo
14.15 – 15.15Evropska perspektiva, umrežavanje i mogućnosti finansiranja

- Predstavljanje EASPD-a, Dr. Vasilka Dimovska, Direktorica PORAKA i članica Uprvnog odbora EASPD-a;
- Saradnja različitih zainteresovanih strana u oblasti pružanja usluga i izgradnja mreže - Fabrizio Fea, Potpresednik EASPD-a;
- Budžetske linije EU-a i druge mogućnosti finansiranja dostupne za pružaoce usluga sa fokusom na Kosovo, Adriana Popa, Službenik za članstvo EASPD-a
15.15 – 15.45Dogovori i prioriteti za naredni period
15.45 – 16.00Zaključci i zatvaranje

Program Foruma

Veb stranica Foruma je proizvedena i održavana sa finansijskom podrškom Evropske unije. Sadržaj veb stranice isključiva je odgovornost COD Kosovo i ne predstavlja nužno stavove Evropske unije i Vlade Švedske.